• Standaard

Nieuws

 • Parkinson boxen

  Boksen als medicijn! Onder leiding van gecertificeerd en geregistreerd Parkinson bokstrainer Ellen van de Lande

  Lees meer
 • Extra CombiFit uur op de dinsdagochtend

  Om jullie allemaal een plaats aan te kunnen bieden staat er vanaf dinsdag 5 september een vast nieuw CombiFit uur van 9 tot 10 uur

  Lees meer
 • Webinar VITALITEIT ÉN DE MILON CIRKEL

  Het webinar is terug te zien via:

  Lees meer
Meer nieuws

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden FYSIOFIT

De directie van FYSIOFIT heeft onderstaande leverings - en betalingsvoorwaarden vastgesteld. De voorwaarden zijn vanaf januari 2005 van kracht en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Op alle door FYSIOFIT gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door FYSIOFIT aan cliënt en/of de opdrachtgever inzake onderzoek, training en diensten en alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen.

1.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze schriftelijk door FYSIOFIT zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

1.4 Voor de totstandkoming van een overeenkomst zal aan de opdrachtgever een exemplaar van de algemene voorwaarden worden overhandigd c.q. toegezonden. Door ondertekening van een overeenkomst met FYSIOFIT waarin naar de algemene voorwaarden verwezen wordt, verklaart de opdrachtgever de voorwaarden te aanvaarden en ook op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

1.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.6 FYSIOFIT behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst is tot stand gekomen op het moment dat FYSIOFIT met de uitvoering begonnen is; de opdracht schriftelijk heeft aanvaard en/of de opdracht heeft bevestigd. De datum van bevestiging is bepalend.

2.2 Een offerte voor een product of dienst van FYSIOFIT heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.3 Gemaakte afspraken dienen 24 uur voor de datum van het onderzoek geannuleerd te worden bij FYSIOFIT. Afspraken voor een interventie-programma met een duur langer dan twee weken, dienen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het programma bij FYSIOFIT geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of niet annuleren binnen de daarvoor gestelde termijn behoudt FYSIOFIT het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

2.4 Wanneer een overeenkomst door de cliënt of opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd vervallen openstaande facturen niet. Een deel van de interventie zal in rekening gebracht worden.

2.5 Wijzigingen en/of aanvulling op de overeenkomst kunnen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3. Diensten

3.1 FYSIOFIT zal zich in spannen om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2 FYSIOFIT zal voor vervanging zorgen wanneer uitvoerend personeel verhinderd is de opdracht uit te voeren, behoudens in geval van overmacht.

3.3 Alle gevolgen van onjuiste of niet tijdige informatie van opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.4 FYSIOFIT zal haar diensten binnen de voor FYSIOFIT gangbare termijn uitvoeren, tenzij anders in de offerte of overeenkomst vermeld.

3.5 Een interventie vindt alleen plaats met instemming van de desbetreffende cliënt.

3.6. Wijzigingen en/of aanvullingen op de te leveren dienst(en) kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1 De wederpartij is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke naar het oordeel van FYSIOFIT noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de opdracht.

4.2 Ingeval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is

deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

4.3 In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake zijn gehouden.

4.4 De partij die een beroep doet op overmacht verplicht zich om de oorzaak hiervan, zo snel mogelijk op te heffen.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

5.1 Opdrachtgever is gehouden om de overeengekomen prijzen en tarieven aan FYSIOFIT te voldoen.

5.2 Mocht door een wettelijke regeling er sprake zijn van een kostenstijging voor FYSIOFIT dan behoudt FYSIOFIT het recht om de tarieven en prijzen te veranderen per datum inwerkingtreding van de wettelijke regeling.

5.3 FYSIOFIT kan, gezien de algemene loon- en prijsstijgingen, op basis van het jaarlijks totaalindexcijfer van het CBS, de prijzen en tarieven van haar producten en diensten verhogen.

Artikel 6. Facturering en betaling

6.1 FYSIOFIT berekent de kosten van onderzoek, training en overige diensten en producten aan de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met de opdrachtgever.

6.2 De betalingstermijn van de factuur voor de geleverde producten en diensten van FYSIOFIT is 14 dagen na factuurdatum en het bedrag moet overgemaakt worden naar het op de factuur vermelde rekeningnummer.

6.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd om de betalingstermijn op te schorten.

6.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen FYSIOFIT van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van FYSIOFIT te vorderen te hebben.

6.5 Indien de opdrachtgever het oneens is met een onderdeel van de factuur, of de gehele factuur, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

6.6 Bij gebreke van tijdige betaling is FYSIOFIT gerechtigd om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.

6.7 Alle door FYSIOFIT gemaakte kosten van invordering van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor kosten van de opdrachtgever.

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid

7.1 Wanneer er sprake is van het indienen van een klacht door cliënt en/of opdrachtgever, wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. De cliënt en/of opdrachtgever dient FYSIOFIT zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van de klacht.

7.2 Voor alle directe schade van de wederpartij, welke op enigerlei wijze verband houdt met het niet nakomen van verplichtingen van FYSIOFIT uit de opdracht, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waaruit de schade is voortgekomen.

7.3 Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de uitvoering van onze werkzaamheden is FYSIOFIT niet aansprakelijk.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 FYSIOFIT zal elke informatie die via de opdrachtgever verkregen is, vertrouwelijk behandelen en zal er zorg voor dragen dat deze informatie niet door derden wordt ingezien, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.

8.2 FYSIOFIT zal een dossier van haar cliënten bijhouden, die zij in het kader van een interventie onderzoekt. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anders, welke deel uitmaken van deze administratie is de wettelijke privacy regelgeving van toepassing.

8.3 De cliënt behoudt het recht om op elk gewenst moment inzage te hebben in zijn of haar dossier. Derden kunnen slechts inzage krijgen als door cliënt daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.

Artikel 9. Verwerking Persoonsgegevens

9.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9.2 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 10. Verwerkersovereenkomst

10.1 Voor alle afgenomen diensten bij FYSIOFIT , geldt voor de betrokken klanten de Verwerkersovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

10.2 De Verwerkersovereenkomst kan opgevraagd worden bij FYSIOFIT  per telefoon, e-mail of regulier post; of gedownload worden vanaf onze website.

10.3 FYSIOFIT behoudt zich het recht voor deze overeenkomsten te wijzigen of aan te vullen.

10.4 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van FYSIOFIT  of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

10.5 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Fysio Fit Snellenberg  IBAN nr. NL66 RABO 0337 3609 87

Haaksbergerstraat 196 BTW nr: NL 857821246B01

7513 ED ENSCHEDE Kvk: 69296855

Telefoon 053-4315044 E-mail: info@fysiofit.nl

www.fysiofit.nl

Nieuws

 • Parkinson boxen

  Boksen als medicijn! Onder leiding van gecertificeerd en geregistreerd Parkinson bokstrainer Ellen van de Lande

  Lees meer
 • Extra CombiFit uur op de dinsdagochtend

  Om jullie allemaal een plaats aan te kunnen bieden staat er vanaf dinsdag 5 september een vast nieuw CombiFit uur van 9 tot 10 uur

  Lees meer
 • Webinar VITALITEIT ÉN DE MILON CIRKEL

  Het webinar is terug te zien via:

  Lees meer
Meer nieuws
 • "Fysiofit is de enige sportschool waar ik het sporten kan volhouden, en dat zegt wat!"

  Maaike Piet
 • "FysioFit heeft mij laten zien dat je veel resultaat kunt boeken in 35 minuten kracht- en cardiotraining"

  Rudi Evers
 • "Ik ben op verschillende manieren  en met veel plezier aan mijn gezondheid aan het werken"

  Cees de Rooij (53 jaar)
 • Jack Bruijn (72 jaar)

  " Het resultaat: 23,6 kg afgevallen! En nog veel belangrijker: ...."

  Jack Bruijn (72 jaar)
 • Dirk-Jan van de Poppe (52 jaar)

  "In 2,5 jaar 25 kg eraf!"

  Dirk-Jan van de Poppe (52 jaar)